Onze gedragscode

In de verzekeringssector geldt een gedragscode die je een goede dienstverlening moet garanderen maar helaas (nog) niet wettelijk verplicht is. Alle makelaars in verzekeringen die werken onder de vlag van ‘Je Makelaar, je beste Verzekering’ hebben evenwel besloten om deze gedragsregels te ondertekenen. Bijgevolg gaan ze steeds op een respectvolle en correcte wijze met je om.
Enkele uittreksels uit de sectorale gedragsregels:

  • Elke communicatie of informatie die de tussenpersoon verstrekt moet pertinent, correct en eerlijk zijn. Ze mag geen aanleiding geven tot misleiding. Iedere overdrijving of verzwijging moet worden vermeden.
  • De tussenpersoon staat de consument bij in de analyse van zijn behoeften. Hij stelt hem de meest aangepaste waarborgen voor. Hij kiest een verzekeringsonderneming in het belang van de consument, en rekening houdend met de voorkeur van deze laatste.
  • De tussenpersoon engageert zich, in de uitoefening van zijn beroep, naar best vermogen en in alle objectiviteit de hem toevertrouwde belangen te dienen. Hierbij dienen de belangen van de consument steeds voor te gaan op het eigenbelang van de tussenpersoon.
  • De tussenpersoon zal op een discrete wijze gebruikmaken van de over de consument bekomen informatie.
  • De tussenpersoon heeft de algemene plicht, overeenkomstig zijn wettelijk statuut en zijn contractuele verbintenissen, de consument bij te staan zowel bij de onderschrijving, het beheer van verzekeringen als bij de regeling van schade. De tussenpersoon zal de consument aanzetten tot preventie.