BA-familiale 

Als je tijdens je privéleven schade veroorzaakt aan ‘een derde’, wordt die schade vergoed door de familiale verzekering, op voorwaarde dat je aansprakelijk bent. De familiale verzekering beschermt je patrimonium tegen de (soms zware) financiële gevolgen van je fouten, nalatigheden, tekortkomingen… die je aansprakelijk kunnen stellen.

Ben je aansprakelijk? Dan moet je de slachtoffers schadeloos stellen. Volgens het Burgerlijk Wetboek staat iedereen daartoe met zijn hele vermogen garant. Het is dus zeker belangrijk om een familiale verzekering af te sluiten.

BA-garantie

De wet bepaalt een aantal minimumvoorwaarden die in elke familiale verzekering moeten voorkomen (KB 24 december 1992).

Voorbeeld

Je huurt een appartement aan zee. Tijdens je verblijf daar beschadigt je hond de sofa. Je bent verantwoordelijk voor de schade, maar de verzekeraar komt niet tussen omdat de schade voortkomt uit de niet-correcte naleving van de huurovereenkomst (huurschade).

 • Het contract moet de schade waarborgen die de verzekerde tijdens zijn/haar privéleven veroorzaakt, i.e. buiten elke beroepsbezigheid. Het contract is enkel geldig voor wat betreft de extracontractuele aansprakelijkheid. Aansprakelijkheid die voortvloeit uit het niet of slecht uitvoeren van contracten, moet dus niet verzekerd worden.  
 • Het contract komt tussen ten behoeve van de onderschrijver ervan, iedere persoon die bij hem inwoont, de familiale helpers en het huispersoneel. Het is ook geldig voor de mensen die kinderen of dieren van de verzekerde bewaken voor de schade die veroorzaakt wordt door hun bewakingsfouten.

Voorbeeld

De onderschrijver van het contract heeft een paard in eigendom. Als een gehuurd of geleend paard schade veroorzaakt, moet de familiale verzekering tussenkomen.

 • In het contract mogen zaken enkel uitgesloten worden als ze genoemd worden in het KB.

  De polis moet een geïndexeerd minimumbedrag waarborgen (basisindex 1996) van € 17.200.494,36 voor lichamelijke schade en € 619.733,81 voor materiële schade. Voor de materiële schade voorzien de contracten eveneens een geïndexeerde vrijstelling.

Garantie burgerlijke aansprakelijkheid

Iedere familiale verzekeraar kan zelf meer waarborgen aanbieden dan de minimaal verplichte waarborgen. Hij mag zijn tarief zelf bepalen.

 • Schade veroorzaakt door jouw dieren. Voor schade veroorzaakt door paarden in eigendom, moet je meestal een bijpremie betalen. Een verzekering voor wilde dieren wordt meestal geweigerd.
 • Schade veroorzaakt door het jouw hoofdverblijf , zelfs naar aanleiding van werken.
 • Schade veroorzaakt door wat zich in je tuin of op een ander terrein bevindt.
 • Schade die je veroorzaakt als voetganger, fietser… Schade die je met een motorrijtuig veroorzaakt, wordt door de BA van het voertuig gedekt.
 • Schade die je veroorzaakt tijdens sport- en ontspanningsactiviteiten.
 • Schade die je veroorzaakt tijdens je vrije tijd, bv. naar aanleiding van het opknappen van klusjes of tijdens het tuinieren.
 • Burenhinder veroorzaakt door de verzekerde.
 • Schade veroorzaakt door zaken die je in bewaring hebt.

Prijs familiale verzekering

Bij de meeste verzekeraars liggen de premies (taksen inbegrepen) tussen € 50 en € 70. Als je tijdens jouw privéleven slachtoffer wordt van schade veroorzaakt door een andere persoon, kan je een beroep doen op rechtsbijstand. Deze verzekering is in de premie inbegrepen.