Aan het gebruik van deze portaalsite zijn bepaalde algemene voorwaarden, die hieronder worden beschreven, verbonden.
Door het louter gebruik maken van de site word je geacht deze algemene gebruiksvoorwaarden te aanvaarden.

1. DOEL VAN DE SITE

Deze portaalsite is een wegwijzer bij het zoeken naar informatie over verzekeringen.

De informatie op deze site is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.
Indien je specifiek of persoonlijk advies nodig heb, moet je hiertoe steeds een professioneel verzekeringsmakelaar contacteren.

2. INHOUD EN BESCHIKBAARHEID VAN DE PORTAALSITE

Brocom levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen zich onjuistheden voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de op de portaalsite verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie onbeschikbaar zou zijn, zal Brocom de nodige inspanningen leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Brocom levert ook grote inspanningen om onderbrekingen door technische fouten zoveel mogelijk te voorkomen. Nochtans kan Brocom niet garanderen dat de portaalsite volledig vrij van onderbreking zou zijn of niet door andere technische problemen kan worden getroffen.

Het zijn Brocom en zijn partners die je de informatie op deze portaalsite aanbieden. Indien je onjuistheden zou vaststellen in de informatie die op de portaalsite ter beschikking wordt gesteld of er vragen over hebt, kun je hiervoor contact opnemen met Brocom.

De portaalsite en de websites van de makelaars waarnaar de portaalsite verwijst, kunnen links naar andere websites bevatten waarover Brocom geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefent. Brocom kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of de juistheid van de inhoud noch over de beschikbaarheid van deze websites.

Brocom aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van de websites of van de ter beschikking gestelde info op de websites waarnaar je op of via de portaalsite wordt verwezen.

3. COPYRIGHTS

Tenzij anders wordt aangegeven, is de informatie die je op of via de portaalsite www.makelaarinverzekeringen.be vindt, vrij van rechten. De informatie mag kosteloos maar mits bronvermelding en enkel voor persoonlijk gebruik worden aangewend. Wanneer voor het gebruik of voor de reproductie van bepaalde informatie voorafgaande toestemming is vereist, worden de beperkingen van het gebruik uitdrukkelijk vermeld. Het gebruik en de reproductie van multimedia-informatie (waaronder zonder daartoe beperkt te zijn: beelden, geluid en softwaretoepassingen) is steeds aan een voorafgaandelijke goedkeuring onderworpen.

Brocom behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de portaalsite www.makelaarinverzekeringen.be .Bepaalde softwaretoepassingen en grafische elementen die op of via de portaalsite kunnen worden geraadpleegd, worden door derden aangeleverd en kunnen door het auteursrecht worden beschermd, waardoor de mogelijkheid tot gebruik en reproductie wordt beperkt en aan de voorafgaande toestemming van de auteur wordt onderworpen.