Bestuurdersverzekering

De burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering auto vergoedt alle slachtoffers van het verzekerde voertuig, behalve de bestuurder, die niet als zwakke weggebruiker geldt. Als je als bestuurder in fout bent, heb je geen recht op een vergoeding. Als je in recht bent, hangen de snelheid en de omvang van je vergoeding af van de houding van de tegenpartij.

Een bestuurdersverzekering vergoedt de bestuurder van het voertuig (geheel of gedeeltelijk) voor de lichamelijke letsels die hij bij een verkeersongeval oploopt, ongeacht of hij in fout of in recht is. Verzekeraars bepalen het bedrag en de premie van de verzekering zelf. Hieronder worden de voornaamste kenmerken voor je samengevat.

Verzekering hoofdbestuurder

  • In elke polis is iedere toegelaten bestuurder verzekerd. Dat kunnen de gezinsleden van de verzekerde zijn, maar ook elke andere persoon die toelating heeft om het voertuig te besturen. Uiteraard hebben deze wel een geldig rijbewijs nodig. Je kunt ook een waarborg vragen voor het besturen van elk voertuig dat bij het gezin hoort of eender welk ander voertuig.
  • Elke verzekering waarborgt de terugbetaling van alle medische kosten m.b.t. het ongeval, na tussenkomst van de mutualiteit of van de arbeidsongevallenverzekeraar. De tussenkomst is echter beperkt tot een in de polis omschreven bedrag, vaak € 2500 of € 12.500. Er bestaan ook polissen die alle medische kosten waarborgen.
  • De basisformules voor verzekeringen dekken blijvende lichamelijke letsels na de beëindiging van de medische behandeling. Een blijvend invaliditeitspercentage geeft de ernst van die letsels aan. De vergoeding van de blijvende invaliditeit (BI) is forfaitair en dus niet altijd evenredig met het werkelijke inkomstenverlies van het slachtoffer. De vergoeding stemt overeen met een bij de onderschrijving van de verzekering gekozen kapitaal, vermenigvuldigd met het door de medische experts vastgesteld invaliditeitspercentage.

Voorbeeld

De onderschreven formule voorziet in een kapitaal voor blijvende invaliditeit (BI) van € 50.000. Na een ongeval stelt de expert een BI-percentage van 25% vast. De bestuurder zal een vergoeding ontvangen van € 12.500, ongeacht zijn werkelijk advies.

Bij dergelijke verzekeringen wordt ook een bedrag voorzien dat bij overlijden van de bestuurder gestort wordt aan zijn nabestaanden of aan een andere contractueel aangewezen begunstigde. Aangepaste formules voorzien een forfaitaire schadeloosstelling van nog andere schadeposten, zoals een forfaitaire dagvergoeding als de bestuurder zijn werk geheel of gedeeltelijk niet kan hervatten tijdens de medische behandeling. De duur van deze ongeschiktheidsperiode wordt bepaald door de medische expert.

Sommige verzekeringsformules houden een volledige schadevergoeding in voor de bestuurder of, in geval van overlijden, voor de nabestaanden. De toegekende schadevergoedingen zijn even hoog als dewelke aan verkeersslachtoffers worden toegekend door de rechtbanken. Dit kan het geval zijn bij inkomstenverlies tijdens de periode van tijdelijke ongeschiktheid, morele schade, blijvende esthetische schade… Er is wel een maximumbedrag voorzien, maar dat is steeds zeer hoog.

De snelheid van de vergoeding kan veranderen. Bij zware verwondingen of overlijden voorzien sommige verzekeringspolissen al voorschotten voordat het definitieve schadebedrag vaststaat.

De forfaitaire premie (taksen 16,75%) hangt af van de gekozen formule. Bij de formule ‘gemeen recht’ is de premie vaak gelijk aan een percentage van de BA-premie.

 

Vergelijk autoverzekeringen

Je makelaar in verzekeringen wendt al zijn kennis van de verzekeringsmarkt en zijn vakbekwaamheid aan om je het bestuurderscontract aan te bieden dat het best is aangepast aan je behoeften. Zo kan hij het type schadeloosstelling bepalen dat het beste past bij jouw professioneel statuut. Hij legt je ook concreet uit op welke vergoedingen een schadegeval recht zal geven, overeenkomstig de gekozen formule. Ten slotte wijst hij het contract aan met de beste prijs-kwaliteitverhouding.