Ongevallenverzekering

De verzekering individuele ongevallen herstelt het financiële verlies ten gevolge van een ongeval in belangrijke mate. Als bij een ongeval immers niemand aansprakelijk kan worden gesteld, moet je genoegen nemen met de tussenkomst van het ziekenfonds voor alle lichamelijke schade: de behandelingskosten en de vergoeding van de tijdelijke of blijvende ongeschiktheid.

Bij een arbeidsongeval of een ongeval op de arbeidsweg komt de verzekering arbeidsongevallen van de werkgever tussen voor de lichamelijke schade die je hebt geleden. Bij een ongeval tijdens je privéleven kun je enkel rekenen op de tussenkomst van de mutualiteit.

Individuele ongevallenverzekering

In het geval van een verzekering individuele ongevallen komt de verzekeraar tussen bij een ongeval, ongeacht of je al dan niet in fout bent. Voor bedienden en ambtenaren bestaat er een formuleoptie ‘beperkt tot het privéleven’. Elke polis omschrijft de omvang van zijn waarborg in geval van een sportongeval of bij gebruik van een vervoersmiddel (voornamelijk de motor).

Ongevallenverzekering privéleven

Je kunt zowel de onmiddellijke zorgen naar aanleiding van de ongeschiktheid als de gevolgen op korte of lange termijn verzekeren.

  • Medische kosten: alle medische kosten (raadplegingen, geneesmiddelen, hospitalisatiekosten, kinesitherapie, esthetische chirurgie, prothese, verplaatsingskosten nodig voor de zorgen...) worden vergoed na tussenkomst van de mutualiteit, tot een in de polis vastgelegd bedrag, en meestal na aftrek van een vrijstelling. Je kunt het te verzekeren bedrag vrij bepalen. Dit bedrag schommelt vaak tussen € 2500 en € 12.500.

Voorbeeld

De polis voorziet een forfait van € 30/dag, gedurende de volledige TO-periode. De carenztijd bedraagt 30 dagen. Je hebt een ongeval gehad en kan je beroepsactiviteit gedurende 50 dagen niet uitoefenen. Tijdens de eerste 30 dagen (de carenztijd) ontvang je geen schade-uitkering. Daarna ontvang je € 600 (20 x € 30) voor de 20 volgende dagen.  • Tijdelijke ongeschiktheid (TO): de tijdelijke ongeschiktheidsgraad is geldig tijdens de periode waarin u uw activiteiten niet of niet volledig kunt uitoefenen ten gevolge van kwetsuren opgelopen bij het ongeval. U ontvangt tijdens deze periode een forfait dat werd vastgesteld bij de onderschrijving van het contract, per dag dat u uw beroepsactiviteit niet of slechts gedeeltelijk kunt uitoefenen. Meestal voorziet de verzekeraar een vrijstelling in de tijd voor de vergoeding van de tijdelijke ongeschiktheid. Dit noemen we de carenztijd.

    Sommige verzekeraars beperken de vergoedingsperiode van de tijdelijke ongeschiktheid in de tijd. In geval van een langdurige medische verzorging kan de vergoeding worden stopgezet.

Voorbeeld

Je houdt als bestuurder aan een ongeval een blijvende invaliditeit van 25% over. De onderschreven polis voorziet in een kapitaal BI van € 50.000. Je ontvangt een vergoeding van € 12.500, ongeacht je werkelijk geleden inkomensverlies. 

  • Blijvende invaliditeit (BI): de blijvende invaliditeit is de schade die voortvloeit uit de definitieve fysische letsels (vastgesteld door een medische expert) die je behoudt na het einde van de medische behandeling. De blijvende invaliditeit wordt uitgedrukt in een percentage. De vergoeding is forfaitair: ze dekt je werkelijk geleden inkomensverlies niet. Je ontvangt een bedrag gelijk aan het bij de onderschrijving verzekerde kapitaal, vermenigvuldigd met het BI-percentage.
  • Overlijden: indien je overlijdt, keert de maatschappij het in het contract voorziene bedrag uit aan de contractueel aangeduide persoon. Als in het contract niemand werd aangeduid, keert de maatschappij het kapitaal aan de erfgenamen uit volgens deze volgorde: de (niet-gescheiden) echtgenoot, de kinderen, de andere wettelijke erfgenamen uitgezonderd de staat.

 

 

Prijs ongevallenverzekering

Elke maatschappij kan het tarief van de verzekering individuele ongevallen vrij bepalen. Het tarief hangt af van de verzekerde bedragen, de onderschreven waarborgen en eventuele opties die de waarborgen beperken of uitbreiden. De taksen bedragen 9,25%.

Individuele garantie ongevallen

Je makelaar in verzekeringen wendt al zijn kennis van de verzekeringsmarkt en zijn vakbekwaamheid aan om je het contract individuele ongevallen aan te bieden dat het best beantwoordt aan je behoeften. Zo is hij goed geplaatst om de te dekken bedragen en waarborgen te bepalen (rekening houdend met eventueel door andere contracten verzekerde waarborgen), om de beste prijs-kwaliteitverhouding te bekomen...