Rechtsbijstand

De verzekeringen BA auto en BA privéleven komen tussen wanneer de verzekerde schade heeft berokkend aan een derde partij. De BA-verzekeraar vergoedt dan de schade van de derde. Wij raden je aan om bij de BA-verzekeringen ook een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten.

Waarom een rechtsbijstandsverzekering belangrijk is? Een BA-verzekeraar komt enkel tussen wanneer de verzekerde de schade veroorzaakt, nooit wanneer hij schade lijdt. Het doel van een rechtsbijstandsverzekering is om de schade die de verzekerde geleden heeft, te recupereren bij de aansprakelijke derde.

Sommige rechtsbijstandsverzekeringen verdedigen de belangen van hun verzekerde in zeer uitgebreide domeinen: echtscheiding, fiscale geschillen, sociale geschillen… Wij vatten de belangrijkste kenmerken van de doorsnee-rechtsbijstandsverzekering samen.

Rechtsbijstand voertuig

In het KB van 12 oktober 1990 zijn minimumnormen opgenomen die in elke rechtsbijstandspolis voorzien moeten worden, zoals de betaling van de kosten en erelonen van een advocaat naar vrije keuze van de verzekerde, waarbij het in het contract voorziene bedrag gelimiteerd is. Daarnaast staat het de rechtsbijstandsverzekeraar vrij de inhoud en het tarief van het contract zelf te bepalen.

 • In een aantal in de polis opgesomde gevallen word je strafrechtelijk verdedigd in de rechtbank. Er wordt een advocaat aangesteld om jouw belangen te verdedigen.
 • In de gevallen van de polis zal de rechtsbijstands- verzekeraar al het mogelijke doen om je schade te recupereren als je schade hebt geleden door de fout van een derde aansprakelijke. Dit noemen we het burgerrechtelijk verhaal. Het kan hierbij zowel om lichamelijke als materiële schade gaan.

  Voorbeeld

  Bij dagvaarding van de verzekerde wegens onopzettelijke slagen en verwondingen naar aanleiding van zijn aansprakelijkheid in een verkeersongeval.

 • In het geval van insolventie van derden (als de schade van de verzekerde veroorzaakt werd door een geïdentificeerde derde die onvermogend is), betaalt de rechtsbijstandsverzekeraar de aan de verzekerde toekomende vergoeding.

  Voorbeeld

  Als de verzekerde tijdens een fietstocht wordt gebeten door een loslopende hond en daar ernstige lichamelijke schade aan overhoudt.

 • De rechtsbijstandsverzekeraar stelt alles in het werk om de juiste dienstverlening te regelen. Hij probeert de aansprakelijkheid van de derde aan te tonen, jouw schade te laten begroten, jou administratieve bijstand te verlenen en vanwege de tegenpartij voor jou een correcte vergoeding te bekomen. Daartoe voert hij de nodige onderhandelingen met de tegenpartij – in eerste instantie via een minnelijke weg. Als dat niet mogelijk blijkt, dan via een advocaat en een gerechtelijke procedure.
 • De maatschappij bepaalt het tarief zelf. Hoe meer waarborgen de polis voorziet, hoe duurder het tarief zal zijn. Contracten die enkel een tussenkomst voorzien in het geval van extracontractuele schade zullen een voordeliger tarief hanteren in vergelijking met contracten die ook tussenkomen voor contractuele geschillen.  

Makelaar autoverzekering

De makelaar in verzekeringen wendt al zijn kennis van de verzekeringsmarkt en zijn vakbekwaamheid aan om je het rechtsbijstandscontract te kunnen aanbieden dat het beste beantwoordt aan je behoeften. Zo zal hij de nodige onderhandelingen voeren met experten en tegenpartijen, een correcte vergoeding van de aansprakelijke tegenpartij afdwingen, een schadegeval zo snel mogelijk regelen enzovoort.